Marknadens modernaste och snabbast växande molntjänst för fordonsbranschen!

SMARTCRM

SMART CRM/DMS är ett till 100% webbaserat säljstödssystem för fordonshandlare. Hantera hela köp- och säljprocessen från PC/MAC, surfplatta eller mobilen.

SMARTVTR

Det kostnadseffektivaste sättet att arbeta mot vägtrafikregistret från PC/MAC, surfplatta eller mobilen. Fordonshandlare, verkstäder, försäkringsförmedlare m.fl., arbetar ni mot vägtrafikregistret är detta systemet för er!

"When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it."

- Henry Ford

SMART CRM

S.M.A.R.T. (Smart Means Automotive Related Technology), Vår ambition är att förenkla och effektivisera det administrativa arbetet för fordons­handlare. Vi erbjuder därför alla fordons­handlare ett enkelt och effektivt sälj­stöds­system för just det ändamålet. SMART CRM är till 100% webbaserat och kräver inga installationer.

SMART CRM täcker hela köp- och sälj­processen, från intresse­anmälan till upp­följning efter för­sälj­ningen. Allt från inköps­avtal, för­med­lings­avtal till offert och köpe­avtal. När fordonet ligger i lagret går det givetvis att skriva ut både pris­skylt och varu­deklara­tions­skylt. Alla ekonomiska transak­tioner registreras med fördel direkt i systemet. Hand­pennings­kvitto, rest­skuld och kontant­faktura. Alla transak­tioner som registreras på ett fordon sparas som bok­förings­underlag. All infor­mation åter­finns sedan under varje fordon och som ren­odlade ekonomiska samman­ställningar. Samman­ställningar som du själv kan skicka till din redo­visnings­byrå. Det är enkelt att följa upp och dela infor­mationen med kollegorna på före­taget. All infor­mation finns tillgänglig för dig oavsett om du sitter på kontoret, hemma eller är på resande fot. Eftersom SMART CRM är ett webbaserat sälj­stöds­system så är det alltid till­gängligt oavsett var du befin­ner dig så länge du har en internet­uppkoppling.

Inköp

Inköp, inbyte eller förmedlings-fordon, alla avtal finns. Ni kan själva justera standard­villkoren efter egna önskemål. Givetvis finns även valuta­hantering för importerade fordon.

När fordonet läggs in i systemet utförs även olika kontroller för att avisera ev. problem som körförbud, brukande­förbud, i anspråk etc.

Registrera utbetalning, restskuld m.m. All information på ett ställe!

Fordon i lager

När fordonet ligger ute för försäljning skriver du ut pris­skylten med eller utan finansiering samt varu­deklarations­skylt. Systemet bevakar bl.a. besikt­nings­perioder, garantier och reser­vationer på kunder m.m.

Hantering av påkostnader sker löpande och ger koll på hela affären.

Fordon i lager går givetvis att exportera till externa sajter.

Försäljning

Offerten eller köpeavtalet skapas direkt utifrån fordonet. Med eller utan ett eller fler inbytes­fordon. Med eller utan finan­siering. Skicka avtalet direkt till kund till­sammans med hand­pennings­kvitto om så önskas. Systemet stödjer t.o.m. elektronisk signering på distans. Allt för att säker­ställa affären.

Registrera inbetalningar som hand­penning, finansiering, samt ev. rest­skulder. Skriv sedan ut kontant­fakturan.

All information på ett ställe!

Ekonomi

All ekonomisk information som anges i systemet samman­ställs till enkla rapporter som med fördel kan skickas till redovisnings­byråer.

All information sparas på varje fordon, alla dokument och kvitton finns lättillgängliga för att under­lätta och säker­ställa den ekonomiska redo­visningen. All information på ett ställe!

SMART CRM och SMART VTR

Synergier när de är som bäst! Har du tillgång till vägtrafik­registret (VTR) finns det pengar att spara. Val­möjligheten ges att hämta data från VTR redan när du lägger in ett fordon i systemet. Informationen åter­används sedan så länge du väljer att inte uppdatera den. Allt för att minimera kostnader och erbjuda oslagbar kostnads­effektivitet.

Användare och rättigheter

Systemadministratör, Försäljnings­chef, Säljare, Ekonom, extern redo­visnings­byrå. Rättig­heterna baseras på använd­aren. Som Försäljnings­chef kan du själv genom rapporter se hur varje säljare presterar. Redovisnings­byrån kan själv hämta och verifiera alla underlag.

Möjligheterna är näst intill obegränsade.

SMART VTR

Ett nytt och modernt verktyg för dig som arbetar mot vägtrafik­registret. Optimerat för att åter­använda informationen du redan köpt. Ingen månads­avgift, ingen årsavgift, ingen bindningstid!

All funktionalitet fungerar på både PC/Mac, surfplatta och mobiltelefon utan s.k. appar! Givetvis kan vi anpassa systemet efter din organisations önskemål och behov!

Direktåtkomst

För dig som vill kunna ta del av infor­mation om fordon, ägare, finans och försäkrings­uppgifter m.m. direkt från Vägtrafik­registret.

Systemet belyser alla ev. anmärkningar och hanterar informationen på ett ytterst kostnads­effektivt sätt.

Kompletterande tjänster från andra leverantörer är integrerade och antalet tjänster tillkommer löpande.

Direktanmälan

För dig som behöver kunna ställa på och av fordon, registrera ägarbyten, försäljning, hantera kredit­spärrar och registrera försäkringar m.m. direkt mot Vägtrafik­registret.

Teckna försäkringar utan krångel. Inga koder. Ombuds­numren sparas givetvis. Nästan alla försäkrings­bolag återfinns i systemet.

Leverantörer av bilgarantier som Auto­concept m.fl. är integrerade och fler och fler ansluter sig.

API

SMART VTR är idag integrerat mot flera externa system. Finans, fleet­manage­ment samt online­tjänster för försäkrings­förmedling för att nämna ett fåtal.

Oroar du dig för integrationen? Gör inte det, har du en befintlig lösning så tala om för oss hur DU vill ha det så levererar vi!

Samarbeten

Ensam är inte stark! Vi samarbetar med alla som har kompetens, driv och viljan att alltid över­träffa uppdrags­givarnas förväntningar oavsett om det är produkter eller tjänster.

Om oss

Visionen för SMART 365 är att vara det självklara valet för alla aktörer inom fordons­branschen som är i behov av användar­vänliga och kostnads­effektiva IT-relaterade produkter och tjänster.

Smart Software 365 AB

Företaget grundades våren 2014 av fyra personer med lång erfaren­het av utveckling av IT-relaterade fordons­tjänster. Smart Software 365 AB är själv­finansierat av grundarna.

Vår affärsidé är att tillhandhålla fordons­branschen med lätt­använda, kompe­tenta och kostnads­effektiva verktyg för att förenkla och effektivisera verksam­heten. Att hjälpa våra kunder arbeta smartare och att sänka deras kostnader.

Ambitionen är att utveckla och upprätt­hålla en stark värde­grund, samt en marknads­ledande kompetens, drift­stabilitet och kund­support. Utifrån den ambi­tionen ser vi kundens behov och över­sätter dessa till användar­vänlig funk­tion­alitet som ger maximal affärs­nytta för våra kunder och partners.

Vår strategi är långsiktig, navet för våra produkter är S.M.A.R.T. (Smart Means Auto­motive Related Tech­nology). S.M.A.R.T. består sedan av två under­liggande, fri­stående produkter SMART CRM och SMART VTR. SMART CRM är ett sälj­stöds­system och SMART VTR erbjuder ett komplett utbud av alla trafik­register­tjänster från Transport­styrelsen. Produkterna vidare­utvecklas kontinuerligt utifrån våra kunders behov och idéer.

Support

Vår supporttjänst är tillgänglig för alla kunder. Om ni inte hittar vad ni söker i manualen eller på vår hemsida kan ni kontakta vår support­avdelning. Vid alla kontakter med oss är det bra om ni kan uppge ert kundnummer.

Support SMART CRM & VTR

Telefon: 021-480 38 01
E-post: support@smart365.se

Ordinarie öppettider: mån - fre; 09:00 - 17.00.

"A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him."

- David Brinkley

Kontakt